Verkoopvoorwaarden

Art.1 - Doel

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om, uitsluitend vanwege de relaties die zij op internet tot stand brengen, de rechten en plichten van de partijen te definiëren die voortvloeien uit de online verkoop van de producten die op de site worden aangeboden.

Deze zijn van toepassing op online verkopen op Europees grondgebied, met uitsluiting van elk ander document, ongeacht of de koper een professional of een consument is.

De verwerving van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Kunst. 2 – Producten/Prijzen

Producten: de producten die door de verkoper te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de site verschijnen op de dag van raadpleging door de gebruiker, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving.

De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, vooral wat de kleuren betreft. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien ondanks zijn inspanningen alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, brengt de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte en biedt hij de koper de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of het kosteloos annuleren van de bestelling van de niet-beschikbare artikelen. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Prijs: prijzen zijn aangegeven in euro's en geldig in alle landen van de eurozone. Ze houden rekening met mogelijke kortingen en met de BTW, van toepassing op de dag van de bestelling. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling.

De verzendkosten bedragen 6 EUR exclusief BTW voor leveringen in België en 12 EUR exclusief BTW voor andere Europese landen, tenzij anders vermeld bij de bevestiging van de bestelling.

Kunst. 3 – Registratie en validatie van de bestelling

De koper die een product of dienst wil afnemen, moet:

- het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden of zijn klantnummer zal vermelden als hij er een heeft;

- vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;

- valideer uw bestelling na controle;

- betaling uitvoeren onder de gestelde voorwaarden;

- bevestig uw bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning ervan een perfecte kennis te hebben en afstand te doen van het recht om zich te beroepen op de eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Bevestiging is de moeite waard om te ondertekenen en transacties te accepteren.

De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling communiceren.

Kunst. 4 – Levering

Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de levertijd 2 kalenderdagen (werkdagen) vanaf de dag die volgt op de validatie van de bestelling door de koper.

De door de koper bestelde producten worden geleverd op het adres vermeld op het bestelformulier van de koper, dat zich uitsluitend in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dit moment neemt alleen de koper de risico's over. Levertijden worden uitsluitend ter informatie vermeld; indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract worden ontbonden en kan de koper worden terugbetaald.

Kunst. 5 – Herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om op eigen kosten het/de intacte product(en) dat hij heeft besteld, zonder boete en zonder opgave van reden terug te sturen. Deze termijn loopt vanaf de dag na de dag van levering van de bestelling. Voor goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, beginnen de herroepingstermijnen te lopen vanaf de dag na de dag van de eerste levering.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor professionele kopers.

Als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, krijgt de koper binnen veertien kalenderdagen vanaf de herroeping de bedragen terugbetaald die hij, in voorkomend geval, als betalingsmiddel heeft betaald.

De koper heeft geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de koper zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of die waarschijnlijk zullen bederven of beschadigd raken, snel aflopen, noch in het geval dat van de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de koper is verbroken, noch in het geval van de levering van kranten, tijdschriften en tijdschriften.

Kunst. 6 – Betaling

Elke bestelling impliceert een bijdrage in de verzendkosten bedoeld in art. 2. Als betaalmiddel wordt uitsluitend de ter beschikking gestelde online betaling geaccepteerd.

Bij het valideren van de bestelling wordt de koper gevraagd om het nummer van zijn VISA-, MASTERCARD- of maestro-creditcard en de vervaldatum op het bestelformulier aan te geven: de betaling vindt dan plaats volgens de voorwaarden die met zijn bank zijn overeengekomen.

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Kunst. 7 – Garantie

De koper dient de leveringsbon te bewaren. Als een artikel hem niet bevalt, heeft de koper 14 dagen de tijd om de goederen te retourneren, zolang deze zich in dezelfde staat bevinden als bij verzending. De koper profiteert van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van zijn artikel, als hij er niet van op de hoogte was of niet verwacht werd op de hoogte te zijn van het gebrek op het moment dat het contract werd gesloten en als hij blijkt binnen twee jaar na levering. In dit geval kan de koper ofwel de reparatie van zijn artikel ofwel de vervanging ervan eisen en, indien geen van deze oplossingen mogelijk is, ofwel een passende prijsvermindering ofwel de ontbinding van het contract, onder de voorwaarden voorzien door de wet. (artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Hiertoe brengt de koper de verkoper schriftelijk op de hoogte, uiterlijk twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft opgemerkt. Indien het gebrek zich binnen zes maanden na levering voordoet, is het in beginsel aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment van levering. Na de termijn van twee jaar kan de koper geen herstel of vervanging van zijn zaak meer eisen. De kosten voor het klaarmaken en verzenden van de bestelling, evenals de beheerskosten, blijven verschuldigd in het geval de koper gebruik maakt van zijn recht om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren. Beheerskosten: 5 euro inclusief belasting.

Kunst. 8 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de verkoop op afstand is verplicht. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het niet verstrekken van informatie impliceert automatische afwijzing van de bestelling. De koper kan op elk moment toegang krijgen tot deze gegevens en rectificatie vragen, door een brief of e-mail te sturen, vergezeld van een dubbelzijdige fotokopie van zijn identiteitskaart. Bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunt u bekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Art.9 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper.

Niemand heeft het recht om elementen van de site, softwarematig, visueel of geluid, om welke reden dan ook, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken.

Elke eenvoudige of hyperlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Art.10 - Diversen

Overmacht: de verkoper is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, als deze niet-uitvoering veroorzaakt wordt door een gebeurtenis die overmacht inhoudt, in het bijzonder de aanwezigheid van computervirussen, in het geval van verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, met name van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand, enz.

Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria van de jurisprudentie worden als overmacht beschouwd.

Gedeeltelijke nietigheid: Indien een of meer clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven alle andere clausules geldig.

Volledig contract: deze algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die naar de koper worden verzonden, vormen een contractueel geheel en omvatten alle contractuele relaties tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtsgebieden: deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdzetel van de verkoper bevoegd, behoudens dwingende bepalingen van openbare orde.

Voor online geschillenbeslechting kunt u het Europese platform raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

Elke bestelling van een product dat op de site wordt aangeboden, impliceert raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

LEDDIS SA

BE0829.843.611